Засилване на общественото доверие и изисквания към съдебната система в България чрез подобряване на познанията на младежите за работата на съда

четвъртък 15ти декември 2005
Съдебната система и самият съд в България са сред институциите, които се възприемат и към които се подхожда с известни задръжки и страх, а в същото време те са сред най-критикуваните в общественото пространство. (продължава)

Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца

сряда 15ти юни 2005
Много деца в България все още живеят в социални домове (ДОВДЛРГ). Децата по принцип са силно чувствителни по отношение на съветите от хора, идващи от вън. Те се доверяват главно на своите приятели и тези, които са близки до тях по възраст и житейски опит. Ето защо програмите за обучение на връстници от връстници са особено ефективни. (продължава)

Инициативи за превенция и борба с домашното насилие спрямо жените

вторник 5ти април 2005
Този проект ще допринесе за публичното признаване на явлението домашно насилие като проблем на общественото здраве, както и за създаването на протоколи за работа на професионалистите, които третират домашното насилие като обществен проблем. (продължава)

Предизвикателства пред здравната реформа в България: кампания за включване на репродуктивното здраве в услугите, заплащани от здравната каса

петък 31ви декември 2004
Партньорска инициатива с мрежата АСТРА от организации, подкрепящи репродуктивните права и здраве на жените от ЦИЕ и ОНД (продължава)

Подпомагане на дейността на съда в прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията в България

сряда 18ти август 2004
Създаването на конкретни законови гаранции за равнопоставеността на половете е сред основните задачи на ЕС и присъства като цел в почти всички сфери на дейност. Приемането на новият закон срещу дискриминацията е важна стъпка за увеличаване на възможностите за защита при нарушено равенство в третирането на основание на пола и познаването на съдебната практика на ЕС в тази област е от решаващо значение. (продължава)

Усвояване на новите информационни технологии за разширяване на популярността на икономическите инициативи на жените

понеделник 2ри август 2004
Проектът ще даде възможност на жените, които се ангажирани в различни икономически инициативи да дадат повече гласност на своята работа, да преодолеят комуникационните бариери и да се възползват от иновациите като разчупят сковаващата ги изолация и се впуснат в обмен на опит и знания с други членове на разрастващата се мрежа (продължава)

Прилагане на Конвенцията за правата на детето за предотвратяване на сексуалната експлоатация и трафика на деца

понеделник 2ри август 2004
България е пресечна точка на каналите на трафик на хора. Въпреки, че страната е ратифицирала всички релевантни конвенции и протоколи, тяхното прилагане и използване е възпрепятствано от липсата на подходящи знания сред обществото. (продължава)

archives: 0 | 8 | 16