Подпомагане на дейността на съда в прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията в България

Анализ на съществуващи политики и изследване на съдебни практики на ЕС в областта на равнопоставеността на половете
сряда 18ти август 2004
article translations English, français

Антидискриминационното законодателство и политиката на гарантиране на равнопоставеността на половете, са две от компонентите на правните стандарти на ЕС, по които всички държави кандидатки водят преговори по гл.13 “Социална политика и заетост”.

От една страна, създаването на конкретни законови гаранции за равнопоставеността на половете е сред основните задачи на ЕС и присъства като цел в почти всички сфери на дейност. От друга страна, чл.13 от Договора от Амстердам дава възможност да се предприемат общи законодателни мерки за борба с различните форми на дискриминация, които включват, но не се ограничават до дискриминация на основание на пола.

Общият анти-дискриминационен закон влезе в сила на 1.01.2004 г. Той предвижда забрана за всяка пряка и непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят, етническа принадлежност, гражданство, политически и други убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, произход.

Приемането на новият закон е важна стъпка за увеличаване на възможностите за защита при нарушено равенство в третирането на основание на пола, особено по съдебен ред, като единствена възможност да се търси обезщетение за причинени вреди. Наличието и влизането в сила на Закона за защита срещу дискриминацията, обаче, съвсем не е достатъчно.

Официално в България не съществува релевантна съдебна практика по отношение на прилагането на принципа за равното третиране на жените и мъжете.

Ключов и изключително важен момент в новия закон в областта на равенството в третирането и ефективната защита срещу джендър дискриминацията, представлява принципът за разместване на доказателствената тежест при наличие на нарушени права. Въвеждането на този нов режим в българското право не е достатъчно познато на практикуващите юристи. Ето защо е необходимо повишаване информираността на съда и адвокатурата по прилагането на този принцип в конкретни дела.

Основни цели на проекта

- Повишаване информираността на съда (и адвокатурата) относно стандартите и изискванията на ЕС по въпроса за равнопоставеността на половете и по специално защитата по съдебен ред и прехвърляне на тежестта на доказване.
- Повишаване информираността на съда относно основните принципи на регулиране на равните възможности между двата пола в ЕС заложени в Закона за защита срещу дискриминацията
- Практическо подпомагане на служителите на съдебната власт и адвокатурата в различни насоки

Целевите групи на проекта

  • Проектът има една основна целева група – съдии от Районни съдилища от София и страната. Резултатите от проекта ще бъдат полезни и за други целеви подгрупи – адвокати, др. юристи, научноизследователските кръгове, НПО и синдикални организации (според чл.72, ал. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията, синдикални организации и ЮЛ с нестопанска цел могат да предявяват иск от името на лицата, чийто права са нарушени, или да встъпят като заинтересована страна в процеса).