Усвояване на новите информационни технологии за разширяване на популярността на икономическите инициативи на жените

Пилотна инициатива с активното участие и ръководство на жени от осем франкофонски държави
понеделник 2ри август 2004
article translations English, français

Водеща организация в проекта е феминистката асоциация “Пенелопи”, базирана във Франция.

Проектът се състои от обучение и практика как да се използва и разпространява нов свободен софтуер, който дава възможност за създаване на персонализиращи се електронни страници, с определена архитектура и свързана структура, като цялостната конструкция е напълно прозрачна за потребителите, изпълването със съдържание не изисква специфични технически познания, а потребителският интерфейс позволява пълна самостоятелност на всяка организация. Тази новаторска формула може да бъде достъпна за всички женски организации по света, като преводът на отделните и части изисква съвсем малко усилие и никакви технически познания.

Проектът ще даде възможност на жените, които се ангажирани в различни икономически инициативи да дадат повече гласност на своята работа, да преодолеят комуникационните бариери и да се възползват от иновациите като разчупят сковаващата ги изолация и се впуснат в обмен на опит и знания с други членове на разрастващата се мрежа. Създавайки мрежа за тези жени, чрез лесно проектиране на електронни страници, готови да бъдат персонализирани и усвоени от потребителите, заедно с обучението на представители на женски неправителствени организации ще послужи за реализацията на много цели: решително прекъсване на зависимостта от техническите знания и изолацията и споделяне на знания и опит, които са оставали скрити до сега, като по този начин се преодолява технологичната пропаст и се осигурява видимост на инициативите, ръководени и подкрепяни от жени.

Общи цели на проекта

Да се осигури видимост за успеха на жените там, където цари бедност и социално изключване и да се генерира взаимодействие между жените, за да се прекъсне изолацията им и да се насърчи обмена на местен, регионален и международен опит чрез публикуване на информация за успешни практики, дейности, ситуации и решения, които са намерени за решаване на специфични проблеми.

Специфични цели

Да се публикува съдържание, свързано с новостите, прилагани от женските групи, участващи в солидарни икономически инициативи; обучение в стратегическо използване на новите информационни и комуникационни технологии за да се консолидират и насърчат пространства за обмен на умения и знания, чрез създаване на полуготови електронни страници и чрез обучение на потенциални нови обучители.

Държави, участващи в проекта

България, Камерун, Франция, Хаити, Мали, Канада, Конго и Сенегал

Целеви групи

Жени; НПО, занимаващи се с джендър проблематика; женски структури, разработващи икономически инициативи; групи, занимаващи се с изследване на икономическите инициативи и практики на жените

Партньорски организации

Водеща организация: Асоциация “Пенелопи” (Франция)

Партньори:

- AFCA (Асоциация на активните жени в Камерун)
- Afasda (Асоциация на жените “Слънце” в Хаити),
- GAIE (Групировка за подкрепа на икономическите инициативи на жените в Мали ),
- ENDA, Сенегал,
- COMSEP (Канада, Квебек),
- ДОИТ (Джендър образование, изследвания и технологии, България)
- Bumoja (Конго)