Прилагане на Конвенцията за правата на детето за предотвратяване на сексуалната експлоатация и трафика на деца

Обучение за учители и персонала на местните отдели за закрила на детето
понеделник 2ри август 2004
article translations français, English

Проектът се финансира от:

PNG - 5.8 KB
The Global Fund for Children

България ратифицира Конвенцията за правата на детето през 1991 г., а от февруари 2002 г. е страна по Факултативния протокол към Конвенцията за търговията с деца, детска проституция и детска порнография. И двата международни документа изискват провеждане на образователни и информационни кампании, за да се повиши чувствителността по въпроса за защита на децата от сексуална експлоатация.

Кратко описание на проекта:

Този проект се състои в провеждане на три семинара за подготовка на обучители сред преподавателите в началното и средното училище и персонала на местните отдели по закрила на детето, за да бъдат запознати по-широк кръг от специалисти с разпоредбите, възможностите и задълженията на държавата за намеса в случаите на трафик и сексуална експлоатация, както и да им предостави средства за предотвратяване и закрила на децата срещу подобна заплаха.

Цели на проекта :

- Създаване на обучени екипи, съставени от учители педагогически съветници, служители от отделите за закрила на детето(ОЗД) към дирекциите социално подпомагане по места, които да разпознават проблема и да разпространяват знания и умения по прилагането на Конвенцията и Вторият Факултативен протокол. Професионалистите трябва да служат като референтни точки на превантивната дейност в тази насока.
- Повишаване на чувствителността на местните общности по въпросите за сексуалната експлоатация и трафика на деца
- Предоставяне на методи за превенция на разположение на специалистите, които са в ежедневен контакт с децата, изложени на риск.

Преки целеви групи:

- Учители от началния и средния курс
- Педагогически съветници
- Служители на местните ОЗД

Непреки целеви групи:

- Деца от семейства в икономически неравностойно положение
- Деца от малцинствата
- Деца от институциите
- Деца, изложени на други рискове

Дейности:

- Подготовка на обща програма за обучение на преките целеви групи по Конвенцията останалите релевантни документи
- Провеждане на три двудневни обучителни семинара в Русе, Пазарджик и Плевен
- Подготовка на препоръки за по-нататъшни действия на отделите за закрила на детето

Партньори:

- Държавна агенция за закрила на детето