жените и информационните технологии
сряда 28ми юли 2004
article translations English, français

Отделът на ООН за напредъка на жените към икономическия и социален съвет организира семинар за обучение на представители на националните механизми за равнопоставеност от тринадесет страни от централна и западна Африка. По време на семинара се изясниха общите стратегии на развитие на институционален капацитет за насърчаване на равнопоставеността на половете чрез ефективно използване на новите информационни и комуникационни технологии и се положи началото на електронна мрежа, свързваща националните механизми в различните страни.

В тази среща, предназначена за ръководители на националните механизми беше включен и двудневен семинар за експерти и специалисти в областта на обработката на информацията, относно използването на новите технологии за управлението и обмена на знания и информация.

Срещата се състоя в Дакар (Сенегал) от 24 до 28 май 2004 г. Пекинската платформа за действие подчертава, че националните механизми за насърчаване на жените са необходими за създаването, насърчаването, прилагането, изпълнението, контрола и оценката, застъпничеството и мобилизирането на политики и програми за насърчаване на жените (пара. 196). Националните механизми освен това имат за задача за разпространяват данни разделени по пол за целите на планирането и оценката.

Комисията по положението на жените обръща специално внимание на сесията си през 2003 г. На ролята на новите технологии за постигане на равнопоставеност на полове. Дискусията относно “Участието и достъпа на жените до медиите и информационните и комуникационни технологии и техния принос като инструмент за насърчаване на жените и осигуряване на тяхната независимост”, проведена по време на споменатата сесия подчертава ролята на новите технологии и медиите като основно средство за постигане на напредък и независимост на жените.

Новите технологии и медиите се използват все повече за обмяна на знания и опит, за разширяване на участието в обществения живот на всички членове на това общество, за разширяване на връзките и даване глас на маргинализираните групи, за организиране на политически кампании и повишаване на отговорността на хората към собствената им съдба, както и за борба с бедността и засилване на икономическото развитие.

В заключителните си бележки Комисията по положението на жените отбелязва, че “медиите и информационните технологии предлагат възможност за подобряване на пълния достъп на жените до предимствата на информацията и новите технологии и може да се превърне в основно средство за постигане на независимост на жените и равнопоставеност на половете”.

Основната цел на семинара беше да се разшири институционалния капацитет на националните механизми в избраните страни, за да се използват по-ефективно новите информационни и комуникационни технологии за постигане на равнопоставеност и насърчаване на политиките в тази област, както и да могат те да играят ролята на катализатори за системното интегриране на перспективата на равнопоставеността в националните политики и програми.

По време на семинара бяха посочени стратегии за развитие на институционален капацитет чрез използване на новите технологии, бяха информирани и обучени представители на националните механизми относно институционалните аспекти на използването на технологиите, беше разработен прототип на обща електронна страница на националните механизми и беше създадена виртуална мрежа на националните механизми на страните, участващи в семинара. В семинара участваха експерти и ръководители на националните механизми за равнопоставеност на половете, специалисти по информационно осигуряване, представители на отдела по напредъка на жените, консултанти и ресурсни специалисти.

JPEG - 68.7 KB
Участници в семинара в Дакар

Екипът на обучаващите експерти се състоеше от г-жа Клоди Вуе, Г-жа Надя Тахер, г-н Мохамед Б... и г-жа Мариян Фей; Като ресурсни специалисти бяха поканени г-жа Фатимата Сей Сила, г-жа Живка Маринова и г-жа Жослин Пиер.

Живка Маринова представи положението в Източна Европа и опита на женски неправителствени организации в използването на новите технологии за целите на застъпничеството и подкрепа на равнопоставеността на половете.