Използване на GEM за оценка на ефективността на ИТ за провеждане на кампании сред младежите

Пример от практиката: Тестване на методологията за джендър оценка (GEM) в България
събота 24ти април 2004
article translations English, français

Контекст на изследването

JPEG - 2.7 KB
Методология за джендър оценка

Според доклада за развитието на световните телекомуникации на Международния телекомуникационен съюз (ITU) за 2002, България принадлежи към страните с нисък среден доход (във втората по бедност от разделените в четири групи според икономическото си развитие държави). Населението на страната е 7.90 милиона, БВП е US$ 1’473 на глава от населението, с гъстота 73 души на km2. Телекомуникационното покритие в страната е доста високо; на практика, независимо от спадащия БВП, България успява да го увеличи през последните години. Както и в други страни в преход към пазарна икономика България има много по-високо от очакваното развитие на телекомуникациите. Мрежите в тези държави са изградени до голяма степен в годините, когато номиналният доход на населението е бил доста по-висок от сега.

На 100 души в страната се падат 55 телефонни абоната, и около 85% от домакинствата разполагат с телефон. През 2000 г. 92% от търсенето в това отношение е задоволено. Общата телегъстота в страната е 34%, а в столицата София, тя достига 56%. Мобилните комуникации се развиват много бързо. Ако през 1995 г. има едва 21 хил. абонати, през 2001 г. те са вече 1550 хил.; годишното нарастване е 105%! Потребителите на мобилни телефони са 19 на 100 жители и представляват 35% от всички телефонни абонати. Що се отнася до тарифите, стойността на телефонния абонамент представлява 0,9% от БВП. Цената за използване на Internet за 30 часа месечно е средно US$ 9,66. В страната има 26 926 Internet доставчици, 605 хил. потребители и около 361 хил. персонални компютри, което прави около 4,4 компютъра на 100 души. 52% от персонала в телекомуникационните услуги е женски (без да се отчита позицията и квалификацията).

Преди 89 г., когато икономиката и търговията се развиваха в рамките на съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) на социалистическите страни, България беше специализирана в производството и доставката на електронно-изчислителна и комуникационна техника. Съществуваха и работеха големи изследователски институти, специализирани програми в университетите, които подготвяха кадри и технологии за заводите за изчислителна техника и електронни елементи. В това време на “славно” развитие на българската изчислителна техника жените представляваха около 20% от студентите в специалностите, свързани с информационните и комуникационни технологии.

След падането на “желязната завеса” и прехода от централно планирана към пазарна икономика, България изгуби специализацията си в областта на ИТ. Основните институти вече не можеха да се издържат и голяма част от прозводствените единици бяха закрити, което от своя страна остави много инженери без работа. Информационните технолигии изгубиха в известен смисъл привлекателността си за младото поколание, особено за момичетата, тъй като намирането на работа с инженерна диплома се превърна в проблем.

Броят на момичетата, записващи се в университетите в специалности свързани с ИТ, не е по-висок от времето преди 25 години, дори намалява, въпреки че има квота за прием на момичета - факултетите запазват средно по 40% от местата за момичета. Причините за това положение са много по-дълбоки от просто по-слабия интерес на момичетата към техническото образование. Основна роля тук играе предопределената социализация на момичетата: те са демотивирани от техническите професии и се насочват към по-традиционни женски професии. Това е трудно да се промени в контекста на висока безработица и икономически упадък. Потенциалът на високо-грамотното население, големият дял жени с висше образование, много от тях с технически специалности, както и подходът към жените като към равни в сферата на труда, наследен от предишния политически режим не се използва пълноценно за постигане на балансирано и справедливо общество в областта на равнопоставеността на половете.

Независимо от това, в средните училища информатиката е въведена като задължителен предмет. За съжаление обаче, съдържанието на тези учебни програми е често архаично и демотивиращо, така че учениците не са особено заинтересовани, дори тези, които проявяват значително по-голям интерес извън училище (главно момчетата).

История на проекта

През 2001 г. Ж.Маринова работейки по проект за обучение в ненасилие в рамките на БЦДИ решава да изследва възможността за използване на ИТ в подкрепа на повишаване на чувствителността по отношение на правата на жените сред младежите. За тази цел тя подготвя проект, наречен “План за използване на новите технологии за застъпничество”. Това е първият проект на женска организация, в който има технологичен компонент.

JPEG - 19.9 KB
Един от плакатите, спечелили конкурса чрез он-лайн гласуване за кампанията срещу насилието

Целта на проекта е да се разработи интернет страница, за да се разпространят широко сред младежите работата и идеите, свързани с борбата срещу насилието спрямо жените. Основен елемент в страницата е конкурс за плакат и есе на тема “Борбата с насилието спрямо жените”. Проектите на децата се достъпни от страницата и те се насърчават да гласуват за най-добрите, посредством лесен механизъм за гласуване. Електронната страница се представя на децата (13-18 г.) от техните преподаватели в няколко училища в София, а някои от тях я откриват сами.

Страницата е насочена главно към момчетата, но си поставя и определена цел по отношение на момичетата, като стратегията към двата пола е различна. С мисълта, че момчетата са по-запознати с интернет и имат повече достъп в къщи, в училище и в клубовете и по-лесно придобиват самочувствие сред равни, проектът си поставя за цел да привлече момчетата към темата за насилието. В същото време, представяйки темата чрез Интернет и използвайки технически трикове, като глесуване он-лайн, проектът се очаква да мотивира момчетата да участват и да научат повече за насилието, а в същото време да развие интереса им към ИТ като потенциално средство за защите на правата на човека. В случая с момичетата, целта е малко по-различна: да ги мотивира да използват ИТ и да разруши мита, че ИТ са само за мъже, като се покаже, че Интернет може да бъде използван от жени и за женската кауза. Общата цел по отношение на двата пола е да се повиши интереса им към проблемите на насилието, чрез използване на Интернет, като средство за привличане и обучение на младото поколение.

Използване на GEM - цели на оценката

Проектът е успешен и получава множество добри оценки от децата, учителите и родителите. Има победители и в двете категории - есета и плакати, които се получават чрез механизма за on-line гласуване. Два от плакатите се отпечатват за кампанията “16 дни срещу насилието срещу жените”

Единстеният проблем при оценката на успеха на проекта е липсата на данни за реално достигнатите младежи и по-общо потребители на Интернет. Тъй като не съществува разделена статистика за потребителите на Интернет в различните социални и възрастови групи в България, Ж.М. решава да приложи метода за джендър оценка (GEM) към проекта и оцени резултата му по друг начин. Първата и основна цел на джендър оценката е да се определи ефективността и възможността за използване на електронна страница за провеждане на кампании сред младежите (ученици от средните училища), и да се оцени влиянието на използването на ИТ върху участието на младежите в инициативите на неправителствените организации. Специфичната цел на оценката е да се разбере разликата на това въздействие върху момичетата и момчетата. За тази цел е необходима повече информация за това как ИТ и по-специално Интернет се възприемат в тази възрастова група. Ето защо се използва въпросник, като начален метод на придобиване на информация за отношението и използването на Интернет. Оценката има и други специфични цели (които са постигнати чрез използване на други методи, като интервюта с преподаватели в училище и преглед на учебните програми и училищни системи от гледна точка на равнопоставеността на половете), например:

- Оценка на самата електронна страница - как нейното съществуване помага за провеждането на кампанията “16 дни срещу насилието”; как потребителите оценяват нейното оформление, съдържание и различните технически средства, особено механизма за гласуване; как различните участници в изследването са стигнали до страницата и по какви причини; дали интерактивността на страницата (възможност за изказване на мнения) увеличава мотивацията за участие в кампанията.

- Оценка на равнопоставеността на момчетата и момичетата в достъпа и използването на ИТ - каква е нагласата на момичетата и момчетата към ИТ и как е създадена; какво е нивото на обучението по ИТ в училище и каква е ролята му за мотивиране на момчетата и момичетата за изучаване на възможностите на ИТ.

- Потенциалът на подобни проекти, използващи Интернет за увеличаване на балансирано използване и нагласи към ИТ сред младото поколение.

Резултати от оценката

Като първоначален метод на събиране на данни за това, как се използва Интернет от момчетете и момичетата, се използва въпросник, който е разпространен сред 300 ученици. Получени са 220 отговора. Някои от учениците, които са участвали активно в програмата вече са завършили училище, а някои от тези, които участват в изследването не са били участници в проекта. Ето защо, техните отговори са ценни главно в определянето на разликата в достъпа до Интернет. В изследването участват 124 момчета и 96 момичета. Въпреки, че това може вече да бъде прието като показател за интереса, реално не е, тъй като сред участниците в програмата има техникум, в който учат само момчета. Техният брой в цялата извадка е 30.

Основните резултати от това импровизирано допитване са, че момичетата и момчетата се интересуват еднакво от информационните технологии. От всички 220 отговори има само 5, които твърдят, че ИТ изобщо не ги интересуват, и тези отговори са дадени от момчета. В същото време, момичетата, които твърдят, че ИТ не са техен приоритет са повече от мимчетата (14 момичета/6 момчета). За всички останали ИТ са нещо много важно.

PNG - 8.8 KB
От къде ползвате Интернет?

В обикновените средни училища в България ИТ са включени в учебната програма в часовете по информатика. Ето защо, всички отговарящи твърдят, че са преминали през курс на обучение по компютри. Но ако обърнем внимание на мястото, където компютрите най-често се използват, училището е на последно място. Едва 6 момчета и 7 момичета твърдят, че използват компютрите в училище. Използването в къщи и в Интернет-клубовете е равностойно (80/80) и обикновено момичетата са тези, които имат случаен достъп до компютри, или пък по домовете на приятел(к)и.

Интересно е да се отбележи, че училището е мястото, където използването на ИТ и по-специално на Интернет най-малко са насърчава. От всички младежи едва 6 твърдят, че са се научили да ползват Интернет в училище (сред тях само едно момиче). Повечето от децата се научават и запалват по Интернет в клубовете (40%), в къщи (31%) или при приятели (26%). Едва 3% го дължат на училището. Тези, които предпочитат интернет клубовете са обикновено момчета, но момичетата също ги посещават. Заключението и тревогата са, че това, което се преподава в училище е твърде формално, основно и скучно. Понякога дори учениците са по-напред от учителите в материята. Преподавателите по информатика са обикновено жени на средна възраст, които следват учебната програма, без да се опитат да придадат на предмета си по-привлекателно съдържание или форма.

PNG - 7 KB
За какво използвате Интернет?

Момчетата обикновено посещават интернет клубовете, кадето се впускат в “чат”, игри, търсят специфична информация или просто общуват с връстниците си, говорейки за компютри с приятели. Момичетата използват ИТ главно ако родителите им или приятели имат компютър вкъщи. Те главно използват електронна поща (e-mail), или пък търсят информация, необходима за уроците им или просто се “разхождат” из мрежата.

На въпроса какво правят през свободното си време, по-малко от 1/3 от момчетата отговарят, че ИТ са основното им занимание. Същият дял се интересува от спорт, или предпочитат да излизат с приятели. При момичетата, тези, които се интересуват от ИТ са повече от три пъти по-малко от момчетат, а тези, които предпочитат да излязат с приятели са два пъти повече от момчетата. В тази възрастова група информационните тахнологии не са предпочитаното занимание за свободното време.

PNG - 3.1 KB
Какво правите в свободното си време?

От всички отговорили, само 8% (14 момчета и 4 момичета) твърдят, че са по-напреднали и те използват компютрите и Интернет за да подготвят електронни страници за самите себе си или за приятели. Трябва да се отбележи, че учениците, участвали в изследването са на възраст от 16-18 години. Това е горния курс на средните училища, където на практика те избират бъдещата си професия и професионално развитие.

Що се отнася до стойността на услугите, има известно разминаване. Кабелният интернет не е достъпен за всички. Той си остава скъпа услуга, която е достъпна само на някои места. За тези, които използват интернет вкъщи, най-често това е чрез връзка по телефона. Цената на тази връзка е разумна, но телефонните импулси са скъпи и това е сериозно ограничение за широкото използване на Интернет. В същото време достъпът в Интернет клубовете е доста евтин, но тези, които ги посещават са главно момчета.

PNG - 6.5 KB
Колко често използвате Интернет?

Това съвсем просто изследване чрез въпросник сред младежите показва основни различия в нагласите на момчетата и момичетата по отношение на използването на Интернет. Най-достъпното и предпочитано място на използване си остават интернет клубовете, които все още са местата за социални контакти предимно на момчетата, които харчат там по-голямата част от джобните си пари. Момчетата се интересуват от игри, нови програмни продукти, новости в компютърната техника, разработване на електронни страници. Момичетата по-скоро предпочитата да са пред домашните компютри и да проверяват пощата си или да търсят информация, необходима за уроците им в училище. Тъй като и едните и другите имат интерес към новите технологии, бихме могли да приемем, че момичетата биха се задълбочили повече, ако тази среда беше по-отворена за тях.

Ако те получат по-мотивиращи сигнали, може би под формата на кампании от страна на женски организации, подкрепящи модела на жени, които използват свободно новите технологии, момичетата ще ни изненадат с големия си интерес към информационните технологии.

Изводи и препоръки

Това изследване показва, че Интернет може да се превърне в ефективно средство за привличане на младежите към социалните проблеми, като насилието срещу жените например, и включването им в обществени кампании. Използването на глобалната мрежа не се насърчава много в училище, но интересът на младежите е налице, особено от страна на момчетата, които намират други пътища за достъп. Интернет е едно от най-ефективните средства да се стигне до младото поколение - децата в училище често са по-напреднали от родителите си, а понякога и от учителите. Все пак, за да се потвърди тази хипотеза, са необходими повече данни, разделени по възрастови групи относно честотата на използване на ИТ.

JPEG - 9.9 KB
Интернет клуб, пълен с малки момчета, които играят компютърни игри или просто разглеждат интернет страници през лятната ваканция. Гр. Сандански
(Август 2003, снимка Л. Симерска)

Съмнително е, че днешните момичета ще изпреварят майките си в използването на новите технологии. В България, както в повечето бивши социалистически страни, жените от четири поколения присъстват стабилно на трудовия пазар наравно с мъжете. Не трябва да забравяме обаче, че това в известен смисъл е било наложено положение, а не резултат на женските движения, както в повечето западни страни. Нещо повече, тяхната пълна трудова заетост е комбинирана с цялата тежест на домакинската работа, като в същото време те са обявени официално и по закон равни с мъжете. Жените са навлезли във всички области на икономиката и образованието (въпреки, че в някои от тях те си остават малцинство, дори рядкост), включително в областта на новите технологии. В много случаи, жените, работещи в сферата на технологиите са прекъснали кариерата си и връзката си с информационните технологии, поради политическите и икономически промени след 1989 г. В това отношение през 90-те години жените сесблъскватс доста пречки - икономическия преход, приватизацията, съкращаване на работни места и производства, и от там професии, които вече не се търсят; безработицата нараства бързо и много жени губят шансовете си за работа в секторите, “резервирани” за мъже; в същото време, технологичното ниво се променя много бързо, което изисква и бърза преквалификация. Новите комуникационни технологии се развиват и разпространяват лавинообразно, което ограничава възможностите на много жени, откъснали се от тази среда да ги следят и да поддържат квалификацията си в крак с новостите. Въз основа на предишния си опит, те имат потенциал да преодолеят пропастта, ако за това се създадат подходящите условия.

България има добър потенциал в сферата на ИТ, имайки предвид гъстотата на телекомуникационните мрежи, опита и уменията още отпреди 1989 г.,както и прогресивно мислещите младежи. Що се отнася до различните нагласи на половете и потенциала на момичетата да използват ИТ наравно с момчетата, препоръчва се женските НПО да обърнат повече внимание на тези умения, за да подобрят собствената си работа, да достигнат до широката общественост и да мотивират момичетата “да влязат в играта”. Много женски НПО все още се страхуват от новите технологии и предпочитат по-старите методи на комуникация и създаване на информация.

И накрая, някои препоръки за училищата. Проектът “План за използване на новите технологии за застъпничество”, както и GEM оценката показват, че училището трябва да стане по активно в предлагането на нови начини на запознаване и използване на ИТ и да обърне внимание на съдържанието на програмите, така че те да са привлекателни и за двата пола. Младежите се нуждаят от насочване, за да развият пълноценно интересите си. Това едва ли се случва само чрез безцелни компютърни игри или случаен “чат” с приятели. Училището трябва да им даде знания и умения, които ще им помогнат на пазара на труда, и да им даде насока в обучението по ИТ, които ще спомогнат за изпълнение на целите, свързани с развитието на страната.

Окончателният доклад относно GEM-оценката може да бъде намерен на сайта http://www.apcwomen.org/gem в рубриката за Централна и Източна Европа.