Държавната агенция за закрила на детето

article translations English, français

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление №226/30.10.2000г. на Министерския съвет и започва своята дейност от 01.01.2001г. Основните правомощия на председателя са разработване на държавната политика за закрила на детето съвместно с ведомствата, които осъществяват грижите за деца, издаване на лицензии на физически и юридически лица за предоставяне на социални услуги за деца, организиране на проверки за спазване правата на детето, и др.Основен принцип в работата на Агенцията е сътрудничество с министерствата и ведомствата, чиято дейност е свързана с грижи за деца, както и с юридически лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност закрилата на децата.

www.sacp.government.bg