Насилие в романтичните приятелства - скритото лице на нарушаването на човешките права на тийнейджърите

Иновативен проект, който насочва вниманието на обществеността върху неизследван в България проблем и се стреми да покаже на учители, родители и младежи, че въпреки сложността на темата, по нея трябва и може да се говори в училище и в обществото по позитивен и близък до младежите начин.
Sunday 9 August 2015
JPEG - 45.5 kb
Лого на програмата

Проектът се изпълнява в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Информация за програмата можете да намерите тук

Темата и цялостният подход към нея са в унисон с философията и ценностите, които програмата цели да насърчи, както и с основната й цел - развитие на гражданското общество, повишаване на приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Избраните методи за работа представляват подход за превенция, която започва от вглеждане в преживяванията, емоциите и нуждите на конкретния човек и преминава в осъзнаване на присъщите за всеки права и отговорности.

Проектът осъществява и трансфер на норвежки опит в работата с деца и младежи по превенция и противодействие на насилието, основано на пола.

Проектът предлага разработване на програма, която може да се използва дълго след приключването му от училища, заинтересовани институции и НПО и ще повиши капацитета на сектора като цяло да работи по тази сложна проблематика, преодолявайки нежеланието на родители, учители и общността да разпознаят проблема, и страховете им да го обсъждат с младежите в училище.

Целеви групи

Основна целева група са тийнейджърите, пряко засегнати от проблема за насилието в романтичните приятелства. Проектът цели да повиши най-вече тяхната информираност по темата за насилието между партньори като сериозно нарушение на основни човешки (и граждански) права. Проектът обхваща ученици от София, Свищов, Стражица, Павликени и Ямбол.

Дейности

1. Проучване на нагласите на тийнейджърите към насилието в романтичните отношения, което дава основа за разработване на ефективни мерки за превенция. В основния фокус на проучването са: нагласите на тийнейджърите към насилието по-общо и това между партньори; представите на тийнейджърите за добри и нормални отношения в романтичните приятелства и как те се формират (влияние на семейство, приятелски кръг, медии и интернет); различни ситуации и контексти, в които според тийнейджърите насилието би могло да се случи; разбирането им за легитимна употреба на различните видове и форми на насилие и контролиращо поведение от двата пола, както и реакциите към тях; връзката между половите роли в романтичните отношения и насилието; краткосрочните и дългосрочни последици от насилието за живота и развитието на младежите.

2. Обучение на обучители и обучение на връстници за 40 момчета от 8 до 11 клас от 5 училища и 10 училищни психолози, педагогически съветници и учители, пряко ангажирани с изграждането на безопасна училищна среда. Обучението се подготвя и реализира съвместно от екипите на норвежката организация Реформ и ДОИТ на база на резултатите от изследването, основавайки се на богатия норвежки опит в разработването на програми за превенция в училищна среда и опита на Реформ в работа с момчета по тематиката. Обучените ученици ще обучат 1000 свои връстници (8-12 клас) в рамките на „Час на класа“, подкрепени от обучените възрастни.

3. Кампания срещу насилието в романтичните приятелства, която ще обхване цялата училищна общност - ученици, учители, родители и младежи от общността и ще се провежда през целия проект, с два интензивни периода: информационни дейности в училище през дните на ненасилие срещу жените м.11-12.2015; седмица на интензивна кампания „В любовта няма насилие“ около 14.02, важен празник за младежите. Младежите от избраните училища ще се включат активно чрез разработване на визуални инструменти на кампанията и разпространението им сред връстниците си.

4. Заключителна конференция с представители на целевите групи; заинтересовани институции като МОН, ДАЗД, МВР; представители на различни НПО работещи с деца и младежи; изследователи; преподаватели и студенти от педагогически факултети на ВУЗ; журналисти от различни медии. Конференцията ще представи резултатите от изследването, добрите практики и обучителните програми, разработени в рамките на проекта. Ще бъде представен норвежкият опит на НПО за работа с деца и младежи по превенция на насилие, определено от пола; както и норвежките политики за превенция и противодействие. Очаква се обмяната на опит да отвори дискусия върху необходимостта от целенасочена програма за превенция в училищна среда на насилието, определено от пола и възможностите за внедряване на норвежкия опит.

Резултати

Правото на живот без насилие е основно човешко право. Чрез проекта и кампанията ученици и възрастни ще повишат чувствителността си относно аспекти на това право, на които досега не се е обръщало внимание – правото на ненасилие в романтичните отношения на тийнейджърите. Разпознаването на проблема, дискутирането му с младежите и училищната общност e основна предпоставка за успешна превенция както на насилието между партньори, така и на домашно насилие и насилието по пол. Запознаването на широката общественост с добрите практики и резултати от проекта и с опита на норвежките НПО и институции за работа по темата е пряко свързано с повишаването на информираността на обществото за правата на гражданите.

Виж листовката на проекта тук

PDF - 286.6 kb
DV_ProjectLeaflet_BG