„Смени си обувките“: 2015 - Европейска Година на Развитието – начало на промяната към етични и устойчиви под-изпълнителски вериги в обувната промишленост

Friday 1 May 2015

Основната цел на проекта е чрез застъпничество, подкрепено с богата информация да предостави възможност на потребителите да инициират политически промени, които в интерес на правата на човека ще подобрят в крайна сметка условията на труд и благосъстоянието на работещите в производствените под-изпълнителски вериги на обувната промишленост. Дейностите на проекта се изпълняват в 20 европейски държави.

Проектът стъпва върху идеите на Европейската година на развитието (ЕГР) 2015 като ключова възможност да се включи развитието в политическия дневен ред на европейските граждани. ЕГР също повишава възможността да се мобилизира участието на гражданите на ЕС във формулирането на дневния ред след 2015 г.

Чрез систематизирана пан-европейска кампания за повишаване на информираността относно опасностите от използване на хром при обработката на кожите и условията на труд в цеховете за щавене на кожата и цеховете за производство на обувки, партньорите по проекта ще насърчат марките, произвеждащи обувки и търговците, които ги предлагат да покажат повече съпричастност към устойчивите практики в под-изпълнителските вериги. Основният екологически и здравен проблем в производството на кожа в развиващите се страни е използването на хром, който освобождава карциногенния шест-валентен [Cr (VI)]. Този изключително токсичен химикал не само че застрашава здравето на работниците в цеховете за щавене, но също и потребителите в Европа, ето защо чрез проекта ще се лобират европейските и националните екологични стандарти, за да се забрани използването на хром в цеховете за щавене, както и ще се лобира Европейския Главен Директорат по здравеопазване и защита на потребителите за въвеждане на задължително етикетиране на кожените обувки, за производството на които е използвана кожа, обработена чрез хром. Проектът също ще насърчи и подкрепи добрите практики на европейските марки обувки и ще представи добрите практики, идентифицирани в проектите, подкрепени от Europe Aid.

Проектът ще осъществи и насърчи обмена между организациите, работещи за правата на работещите в страните на производство и европейските потребители чрез кампании, които ще осигурят възможността на европейските потребители да разберат и да подложат на натиск европейските марки, за да се подобрят условията на труд, здравеопазването и екологичната среда в страните на производство. Това ще подкрепи работниците в обувната промишленост в развиващите се страни и ще доведе до постигането на заплати, с които може да се живее достойно, до премахване на детския труд и по-здравословни и безопасни условия на труд, особено за работниците, чийто глас трудно се чува като жените и работниците-мигранти. В по-далечна перспектива, тъй като живеем във взаимно зависим свят, обувната промишленост в Европа и по-специално в централна и източна Европа ще се възползва от спирането в надпреварата за по-ниски заплати и по-малко права за работещите в глобалната обувна промишленост и ще може да осигури на работниците достойни и устойчиви работни места.

Тъй като този проект покрива социалното и екологично въздействие на неустойчивите производствени практики партньорите са избрани сред организации по права на човека и права на работещите. Към тях са присъединени национални и международни синдикати, други организации, занимаващи се с права на човека и права на работещите, както и организации за защита на потребителите.

ЕГР 2015 представя възможност да се повиши информираността сред гражданите на ЕС, че самите те могат да предизвикат промяна на политиките или да въздействат на политиката на ЕС така, че тя да стане кохерентна с политиките на развитие, политиките по отношение на потребителите и икономическите политики. Подчертавайки, че гражданите на ЕС са дълбоко свързани с хората от развиващите се страни чрез носенето на обувки, произведени там, медийните и информационни кампании ще доведат до осъзнаване от страна на гражданите на ЕС, че изборът на стила им на живот трябва да става отговорно. Гражданите на ЕС ще имат възможност да участват в „Срещи на обществото“, на които ще формулират своите искания към ЕС. Резултатите от тези „Срещи на обществото“ и резултатите от проучване на общественото мнение в Европа ще доведе до "Документ с идеи за подобряване на политиката на ЕС", особено на политиката за развитие.

Специална медийна кампания ще покаже примери за добри практики от инициативите за развитие на ЕС и ще промотира списък от по-нататъшни идеи и искания, събрани предварително. За да се спечели подкрепата за тези искания на повече граждани на ЕС ще се използва мобилно приложение за смартфони, наречено „Виртуален марш към Брюксел“. Исканията и идеите ще бъдат връчени на депутатите от ЕП и представители на ЕС в края на 2015 г..

След ЕГР проектът ще задълбочи информационната си и кампанийна дейност през следващите години, като продължи да разпространява информация относно опасностите от токсичните химикали в обувките за потребителите и относно исканията за достойна работна заплата и кожена индустрия без хром чрез кампании в социалните медии и уебсайтове. Разкритията за нарушаване на правата на работещите и нанасяне на щети на природата ще се сравнят с примерите за добра практика на социално отговорните фирми.

След като научат за нарушаването на правата на работниците и щетите на природата в различните страни на производство, Гражданите на ЕС ще бъдат включени в подкрепата на работещите в страните на производство и техните искания за достоен живот. Ще бъде създаден механизъм за подаване на жалби, който ще информира гражданите на ЕС относно истинските нарушения на правата на работниците и ще им даде възможност да поискат по-активно ангажиране на марките за обувки, които произвеждат в тези фабрики да преустановят тези нарушения на международното трудово право. Представители на работещите от страните на производство ще посетят страните-членки на ЕС, за да информират гражданите за своите искания и за напредъка в тяхната работа в пилотните фабрики.

Проектът ще доведе до оценка на марките за обувки на европейските компании, за да се определят най-добрите и компаниите без политики по корпоративно-социална отговорност и мерки за опазване на природата. Причина за това е да бъдат информирани гражданите на ЕС за стандартите на европейските фирми-производителки на обувки и да им се помогне при вземането на потребителски решения. Другата причина е да се осъществи натиск върху марките за обувки да поемат отговорност за под-изпълнителските си вериги.

Един от начините за фирмите да работят за подобряване на социалните и екологични стандарти в техните под-изпълнителски вериги е да се присъединят към съществуващите организации за етикетиране и стандартизация, които работят по тези проблеми в обувната промишленост. Този “label check” не само ще помогне на гражданите на ЕС за техните решения при купуване на обувки, но ще се превърне и в ръководство за европейските компании по отношение на присъединяване към инициативите за етикетиране и мониторингови организации.

Настоящият проект ще се възползва от общата енергия с проекта „Мобилизиране на Европа за достойна заплата за работниците от шивашкия сектор“. Въпреки, че двата проекта третират различни сектори ( шивашка и обувна/кожарска промишленост), ще бъдат споделени опит и успешни инструменти.

Проектът ще допринесе за ЕГР 2015 и ще създаде обща енергия с текущите инициативи на информиране и обучение на партньорските организации относно достойния труд и важността на корпоративно-социалната отговорност за развитието като пример за взаимните обвързаности между развиващите се страни и Европа (напр. Кампанията Чисти Дрехи, Кампаниите за справедливи условия на труд в производството на електронни играчки) и накрая ще подсили текущите европейски процеси на налагане на повече забрани относно използването на Cr (VI) в обработката на кожени продукти, продавани в ЕС.

Прочетете повече за новата европейска наредба тук:

PDF - 170.2 kb
EvropeyskaNaredbaChromiumVI