article translations English, français

КАРАТ е регионална коалиция на организации и лица, която работи за постигане на равнопоставеност на половете в страните от централна и източна Европа и НИС, следи за прилагането на международните споразуменя и лобира за решаване на проблемите на жените в региона на всички нива на вземане на решения.

www.karat.org