Дискриминацията срещу децата в институциите: скрита, претендирана или реална и осезаема

Доклад от качествено проучване, проведено от екип на ф-я ДОИТ по поръчка на УНИЦЕФ в рамките на проект JUST/2011/PROG/AG1883
четвъртък 4ти април 2013
article translations English

Екип от консултанти подбран от Фондация ДОИТ по поръчка на УНИЦЕФ – България проведе в периода юли – август 2012 г. стартиращо проучване по проект „JUST/2011/PROG/AG/1883 „За достоен труд и по-добър живот без дискриминация” с финансовата подкрепа на ЕК, чрез Програма за заетост и социална солидарност „ПРОГРЕС” (2007-2013 г.) на Европейската общност, изпълняван от МТСП.

Целта на проучването беше да се идентифицират и изследват нагласите и разбирането на децата, настанени в специализирани институции по отношение на дискриминацията; какво означава да бъдат третирани справедливо и еднакво; кой и кога според тях ги дискриминира; по какви признаци се самоопределят като дискриминирани: раса, етнически произход, увреждане, възраст, религия или вярвания и сексуална ориентация, с пресечна точка пол.

Основният фокус на теренното проучване бяха децата в институционална грижа на възраст 8-18 години, настанени в специализирани институции - домове за деца, лишени от родителски грижи, за деца с умствени увреждания, деца в социално-педагогически интернати и възпитателни училища интернати; деца извън специализираните институции, които са в пряк контакт с деца от институциите; деца, които изобщо не са в контакт с деца от институциите, но имат отношение към въпроса, както и към идентифициране на дискриминационните нагласи по изброените признаци с пресечна точка пол на възрастните, работещи в сферата на институционалната грижа и възрастните, които в професионалния си живот имат контакт с деца, живеещи в институции, например учители, социални работници и т.н.

Поради спецификата на темата и целевата група беше избран качествен метод на проучването, което обхваща деца, живеещи в институции, представителни като типология на институциите за резидентна грижа, съществуващи в България.

Проучени са подробно всички признаци на дискриминация, заложени в ЗЗДискр., които са релевантни за целевата група, а именно: етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст, социален произход, сексуална ориентация с пресечна точка и фокус пол. По време на предварителното проучване и анализа на законодателството се формира хипотезата за наличие на категория и признак на дискриминация ‘социално положение’, която се дефинира като дете растящо и отглеждано в институция, извън семейна среда. Тази категория единодушно се разпознава от всички респонденти - децата в институциите, социални работници и различни експерти, свързани с институциите, като отделен и основен признак на дискриминация спрямо децата в институциите от страна на обществото, като те я наричат ‘дете от дом’.

JPEG - 52.6 KB

Въз основа на резултатите от проучването е изготвен Доклад с конкретни препоръки за развитието на политиката и нормативната база по антидискриминация в домовете за деца в институционална грижа, системата за институционална грижа, образователната система с цел повишаване на чувствителността в обществото и превенция на тези явления.

Съществен извод от проучването е, че децата от институциите в повечето случаи не осъзнават дискриминацията, на която са подложени, тъй като нямат необходимата емоционална, морална и социална зрялост и знания, за да я разпознаят.

Пълният текст на доклада можете да изтеглите като натиснете иконата по-долу.

Дискриминацията срещу децата в институциите...