Училище без насилие и стереотипи, определени от пола

Момичетата и момчетата се раждат равни, но стереотипите, определени от пола правят възможностите им в живота различни
Wednesday 13 February 2013
article translations English

Целта на проекта е да се намали насилието и злоупотребите с деца, дължащи се на пола им чрез възпитание на уважение към половите различия и различния принос на двата пола към семействата и общностите, за да се насърчи равното участие на момчетата и младежите в България в изграждането на равнопоставено общество на всички нива от най-ранна детска възраст и изграждане на нова ценностна система, в която няма насилие и злоупотреба, а в институциите, където децата прекарват голяма част от времето си между момчетата и момичетата да цари равноправно партньорство. Проектът има за цел да промени стереотипното мислене на младежите, използвайки добри примери и практики и изграждайки специфични умения за поддържане на толерантни и равнопоставени взаимоотношения между половете.

През последните 10 години българското общество се променя динамично. Въпреки това, не се забелязват съществени промени по отношение на правата на децата и равнопоставеността на половете в обществения дебат. Дори обратното - съществува двоен стандарт: претендира се за равнопоставеност във възгледите, която се съпътства от скрити, но устойчиви дискриминационни практики, а медиите открито налагат и подкрепят стереотипите, определени от пола. Масовата култура увеличава непрекъснато прага на търпимост по отношение на насилието, определено от пола, а обществото, вместо да стане по-равнопоставено по отношение на половете се поляризира дори по-силно и се затваря в стереотипното си мислене.

Този проект има за цел да започне една по-широка инициатива за повишаване на чувствителността на младежите по отношение на предимствата от равните възможности и за момчетата и за момичетата, което ще допринесе за намаляване на насилието, и отрицателните стереотипи, определени от пола.

Очаква се в края на проекта всички участници да могат да идентифицират и определят своите роли, присъщи на пола, да осъзнават разликите помежду си и да се справят успешно с борбата с отрицателните стереотипи, свързани с пола.

Момчетата, включени в проекта се очаква да станат по-чувствителни по отношение на предимствата от равнопоставеността на половете и да разбират и отхвърлят митовете за фалшивата мъжественост на мачизма и съзнателно да отхвърлят насилието както по отношение на момичетата, така и по отношение на другите момчета. Очаква се както момчетата, така и момичетата да се стремят да избягват стереотипите, определени от пола и да се въздържат от насилие и сексуален тормоз в училище.

Организациите, членуващи в Националната мрежа за децата се очаква да станат по-чувствителни по отношение на джендър проблематиката и да участват активно в разработването на критерии за присъждането на звание "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола".

Gender equality - the perceptions and attitudes of children (2)