Тютюнът и равнопоставеността: здраве или икономически интереси?

Международните договори по правата на човека срещу икономическата експлоатация и корпоративните интереси, свързани с производството и потреблението на тютюн и тютюневи продукти
петък 9ти септември 2011
article translations English

На 4 юли 2011 г. фондация Джендър образование, изследвания и технологии проведе дискусия на кръгла маса, на която се обсъдиха пътищата за защита на икономическите, социални и културни права на гражданите и равнопоставеността на половете в съвременните общества, относими към проблема за тютюнопушенето и тютюнопроизводството. Като лектори и експерти в дискусията участваха известни американски юристи - д-р Рангита де Силва и проф. Ричард Дейнард, работещи ангажирано и дългогодишно по темата за тютюна и правата на човека в международен мащаб. От българска страна като лектор участва д-р Вилия Великова, главен експерт в Министерството на здравеопазването (МЗ).

JPEG - 40.4 KB

Д-р Великова, запозна аудиторията с българския контекст и направи обширна презентация, включваща данни от изследвания на тютюнопушенето в различни години, както и разработените стратегии и приложените мерки от МЗ за ограничаване на тютюнопушенето, както и направените стъпки към забраната му на обществени места. В резултат от изложенията на лекторите възникнаха въпроси към американските специалисти, относно дискриминацията по отношение на непушачите и икономическите резултати от спирането от производство на продукт, който убива.

JPEG - 36.3 KB

Професор Ричард Дейнард и Д-р Рангита де Силва отговориха изчерпателно на въпросите на аудиторията и споделиха своя опит и практика по въпроса за ограничаване на тютюнопушенето в САЩ. Д-р Рангита де Силва представи възможностите, дадени от международните договори за борба с тютюнопушенето и отправи препоръки към политиката на България срещу тютюнопушенето.

JPEG - 39.2 KB

В резултат на проведената дискусия, участниците подготвиха конкретни препоръки относно постигането в България на обществена среда, чиста от тютюнев дим и взеха решение да продължат инициативата до постигане на осезаеми резултати.

Мирела Петрова