НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НЕ! НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ”

сряда 1 септември 2010

На 24-25 юни 2010 г в Парк хотел „Москва”, София, фондация Джендър, Образование, Изследвания и Технологии организира национална конференция по програмата “Превенция на тормоза в училищна среда”.

На конференцията присъстваха представители от десетте училища партньори от пет района на страната, както и представители на държавни, образователни институции и академични среди, както и такива на неправителствения сектор. Участниците бяха над 120 души, сред които г-жа Цонка Кенарова, директор дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОНМ, г-н Калоян Колев, главен експерт ГД СФ МОП към МОНМ, г-жа Соня Маринова, дирекция „Закрила на детето”, АСП, г-жа Елена Караминева от ДАЗД, представители на неправителствени организации (Асоциация Родители, Асоциация Анимус, ФИЦЕ България, Сдружение "Деца и юноши”, Национална телефонна линия за деца 116-111, Партньори – България, фондация Толеранс и т.н.), представители на катедрата по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски”, представители на Дружеството на психолозите и др.

Специален гост на конференцията беше г-н Рейдар Тихолдт, от Университета в Берген, Норвегия . Рейдар Тихолдт работи заедно с известния норвежки психолог Дан Олвеъс върху пилотния проект за национално въвеждане на програма за превенция на тормоза в училище в Норвегия в периода 1999 – 2001 г., а по-късно, като директор на института Olweus International Ltd., спомага за въвеждане на програмата в Исландия, Швеция и Латвия.

JPEG - 43.3 KB

По време на конференцията училищата представиха резултатите от своята работа по програмата през учебната година. Те споделиха своя опит и добри практики. Особен интерес представляваха нагледните материали на училищните работилници, представени под формата на „панаир на работилниците”, съпътстващ цялото двудневно събитие. Училищата с гордост показаха картини, плакати, снимки, фигури, есета, стихотворения, песни, клипове и презентации, направени от учениците по време на работата им в работилниците.

На специални работни групи участниците в конференцията обобщиха работата си и обсъдиха възможностите за по-нататъшна съвместна дейност за подобряване на помагалата с оглед нуждите на всяко училище и всяка възрастова група.

JPEG - 40.7 KB

Училищата споделиха общото си задоволство от възможността да бъдат партньори по проекта, както и необходимостта от продължаване на дейностите по програмата, за да бъде тя наистина ефективна в дългосрочен план.