ПРОЕКТ “НЕ! НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ!”

Тормозът в училище се превръща в честа тема на дискусии сред психолози и педагози
сряда 1 септември 2010

Фондация ДОИТ обявява старт на проект “Не! На тормоза в училище!”

JPEG - 81.6 KB

Проектът е одобрен за финансиране от ОПРЧР към МОМН.

Проектът представлява втора фаза на действащ проект за повишаване на квалификацията на училищния персонал за борба с явлението тормоз в училищна среда.

Партньори по проекта са 10 училища от пет региона в страната – Асеновград, Айтос, Ботевград, Свищов и София. Преди старта на проекта фондацията е направила проучване за степента на съществуващ тормоз в участващите училища. Проучването показва, че няма училище без тормоз, а последиците от него върху психиката на децата са пагубни. Много често учителите, учениците и родителите стават свидетели на тормоз, но не го разпознават и затова не реагират адекватно.

За целите на проекта е подготвена специална програма със съответните помагала за учители, родители и деца. В помагалата се дават необходимите определения, както и методологията за запознаване на децата и възрастните с тази проблематика. Предвидени са обучения на училищния персонал от десетте училища за използване на помагалата. Предвижда се също във всяко училище да се проведе въвеждащо събитие, на което програмата да се представи на родителите и по-широката общественост, които също имат своето място в превенцията на тормоза.

Проектът предвижда провеждане на съвместни дейности на родители, учители и деца, които да изградят атмосфера на взаимопомощ в постигането на целта – намаляване и премахване на тормоза сред децата в училище. Методите, използвани в програмата са интерактивни, иновативни и адаптирани към нуждите на българското училище. Повишаването на информираността по проблема от страна на медиите е от изключително значение за постигането на ефективни резултати от проекта.