Основни проблеми, свързани с достъпа до здравни услуги в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве

Кръгла маса
четвъртък 4ти януари 2007 от Живка Маринова

На 20 декември 2006 г. ф-я ДОИТ организира дискусия относно достъпа на младежите до здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното им здраве. Дискусията е в рамките на застъпническа инициатива за информиран достъп на младежите до средства за контрацепция на организацията Population Action International, реализираща се от източноевропейската мрежа ASTRA.

На кръглата маса присъстваха представители на Министерството на образованието, Програмата на ООН за развитие, Младежкия червен кръст, различни неправителствени организации и младежки организации.

Представени бяха няколко изследвания по темата с различен фокус:

- Национално представително изследване „На изхода”, относно услугите, свързани с подобряването на сексуалното и репродуктивно здраве на младежите, проведено от ЕСТАТ по поръчка на МЗ, МОН и Фонда на ООН за населението.

- Изследване на БАСП „Начало на сексуалния живот при подрастващите”

- Качествено изследване на БАСП „Нагласи и поведение спрямо аборта по желание”

Поставени бяха множество въпроси, сред които най-важните бяха:

- Запознати ли са достатъчно младежите с тези проблеми?

- Знаят ли къде да отидат и към кого да се обърнат за съвет и помощ?

- Каква е ролята на семейството и общността от една страна и училището от друга, и дали образованието в тази сфера е адекватно?

- Каква е отговорността на домашните лекари в консултирането по подобни проблеми.

В България няма много действащи лица на тази сцена: няма закон за репродуктивното здраве и услугите, свързани с него. Няма и официално сексуално образование в училищата. Наблюденията показват, че учителите по биология са фактор за повишаване на информираността на учениците, т.е. там, където те са по-активни и отворени към тези теми, учениците са по-добре подготвени да се грижат за сексуалното си здраве.

Представителката на МОН подробно описа всички инициативи на различни институции, датиращи от почти 20 години насам за въвеждане на адекватно здравно образование и подчерта, че това образование не е просто биология, а по-скоро е вид философия и етика.

Представителката на НЦ „Психика и здраве” подчерта, че проблемът до голяма степен е свързан и с авторитета на предоставящия информацията и отбеляза, че лекарите по принцип рядко стимулират контрацепцията, а младежите прибягват до лекарска помощ само когато имат сериозен проблем.

Участниците от младежките организации потвърдиха ползата от обученията с помощта на връстници, тъй като младежите вярват и се доверяват повече на връстниците си, отколкото на други авторитети.

Участниците се обединиха около мнението, че трябва да се планират специални часове за сексуално образование в училище, както и да се подготвят учителите (не само по биология, но и всички които са класни ръководители) и педагогическите съветници да имат необходимата квалификация и активно да провеждат часове по превенция на сексуалното здраве.

Ето и някои основни изводи на кръглата маса:

- Необходимо е да се преосмисли образованието, което се дава във висшите училища, за да се подобри комуникацията между възрастните (лекари, аптекари, учители, психолози, социални работници, родители) и децата.

- Необходимо е да се събират подробни данни по отношение на заболеваемост, аборти, употреба на контрацептиви и нагласите към тях сред младите хора, за да няма разминаване в резултатите от изследванията и за да се улесни вземането на решения в тази сфера.

- И в обществото и в училищата трябва да се работи срещу митовете и традиционните нагласи в сферата на сексуалното здраве, да се работи с лекарите и сестрите, за да се разчупи чисто медицинският подход и да се обърне повече внимание на превенцията.

Участниците в срещата подчертаха също необходимостта от коалиране на младежките организации, работещи в сферата на превенцията, както и разработване на единна училищна политика за развиване на уменията за живот на младежите.