Европейска изследователска програма относно проблемите, свързани с културата, контекста и рисковете, свързани с използването на Интернет и новите медии от децата (2006-2009)
вторник 24ти октомври 2006 Живка Маринова
article translations English

Интернет и новите он-лайн технологии се вписват в ежедневния живот и въпросите, свързани с техните социални последици стават все по-настойчиви. Децата, младежите и техните семейства се стремят да бъдат в първите редици на усвояването на новите технологии, възползвайки се от новите възможности, предоставяни от Интернет, мобилните и широколентовите комуникации, игрите в он-лайн пространството и технологиите за обмяна на информация между равни (peer-to-peer). Те се сблъскват с множество рискови или отрицателни усещания, за които може би не са подготвени. Тези рискове и ежедневния контекст, в който те се случват и начините, по които се справяме с тях са обект на постоянна промяна.

За да се насочи правилно развитието на гъвкава политическа рамка и програма за академични изследвания е необходимо да се съберат много съвременни, чувствителни към различния контекст данни. EU Kids Online има за цел да събере и анализира изследванията, провеждани в страните членки на Европейския съюз относно това, как хората и по-специално децата и младежите използват новите медии. В този три годишен партньорски проект изследователи от различни страни ще си сътрудничат за да открият, сравнят и оценят съществуващите данни.

Страните, които участват в проекта са: Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Холандия и Великобритания.

Основните въпроси, които си поставят партньорите по проекта са следните:

- Какви са съществуващите изследвания и какви изследвания още са необходими?
- Какви са съществуващите рискове, за кого и при кои технологии?
- Как социалното, културно и нормативно въздействие оформя реакцията спрямо тези рискове?
- Какви са приликите и разликите в Европа?
- Кои фактори влияят на изследванията в тази област?

Целта е да се открият и сравнят резултатите от изследванията в различните европейски страни, за да се формулират препоръки относно безопасността на децата, медийната грамотност и чувствителността по отношение на риска. Участниците приканват изследователи и практикуващи специалисти да споделят информация и мнения, за да могат да бъдат постигнати целите на този проект.

Проектът се финансира от програмата на Европейската комисия Safer Internet Plus

Водеща организация в този проект е London School of Economics and Political Science, Department of Media and Communications Ръководители: Professor Sonia Livingstone, Dr. Leslies Haddon.

Български партньор по проекта е фондация ДОИТ.