Закон за защита срещу домашното насилие

Адаптирана и коментирана версия за деца над 14 години
понеделник 29ти май 2006 от Живка Маринова

Адаптираната версия на Закона за защита срещу домашното насилие е част от проекта “Засилване на общественото доверие и изисквания към съдебната система в България чрез подобряване на познанията за работата на съда сред младите хора”, финансиран от USAID, в рамките на Инициативата за укрепване на съдебната власт на Ийст-уест мениджмънт институт.

Една от задачите на проекта е и запознаването на младежите с най-новото българско законодателство в областта на правата на човека, важна част от което е и Законът за защита срещу домашното насилие.

Години наред в България не се обръщаше внимание на насилието в рамките на семейството. То се приемаше по-скоро като проблем, излязъл наяве и задълбочил се през годините на прехода.

Не само в България, но и в целия свят жертви на семейното насилие са предимно жените и децата. През 2005 г. Българският парламент прие специален закон, и с този акт нашата страна се нареди сред групата държави, които имат законово определение на понятието “домашно насилие” и предприемат конкретни мерки за защита на пострадалите.

Това издание съдържа обяснение на основните моменти в закона, като в същото време са включени и избрани текстове от Закона за закрила на детето, които имат пряка връзка със защитата срещу насилие по отношение на децата в семейството.

Брошурата е предназначена за деца над 14 години, като цели не само да им помогне да разпознават проблема “домашно насилие”, но и да формират мнение и нагласа на непримиримост към насилието изобщо.