Глобализация, устойчиво развитие и търговия – проблеми, застъпнически умения и потребности на НПО в страните от централна и източна Европа

Регионален семинар за изграждане на капацитет, Прага 21-24 май 2004
понеделник 29ти май 2006 Живка Маринова
article translations English

Участниците в семинара бяха представители на неправителствени организации от централна и източна Европа (ЦИЕ), работещи по проблемите на развитието, опазване на околната среда, равнопоставеност на половете, права на човека, алтер-глобализация и др., както и експерти от Европа на 15-те.

В семинара участваха 5 представители на български НПО, които се включиха активно като водещи, панелисти и участници.

Основни цели на семинара:

 Да покаже местното и регионално значение, възможности и резултати на политиките на търговията за гражданските организации в ЦИЕ;

 Да изгради капацитет (знания и умения) на участниците да следят, анализират и контактуват с тези, които вземат решения по въпросите на търговията, глобализацията и устойчивото развитие;

 Да покаже на НПО в ЦИЕ как да се включват активно в политически диалог и да влияят на съответните процеси на вземане на решения;

 Да сподели и предаде опита на НПО от Европа на 15-те;

 Да заздрави мрежата на европейските НПО, особено тези, членуващи в мрежата S2B;

 Да идентифицира специфичните (и бъдещи) нужди на НПО от ЦИЕ в областта на застъпничеството и създаване на политики, които трябва да се решават в бъдеще.

На семинара се разгледаха следните основни теми:

 Джендър икономическа грамотност в контекста на глобализацията и устойчивото развитие. (Темата беше представена на първата въвеждаща сесия от Живка Маринова, ф-я ДОИТ)

 Икономическа глобализация и свободна търговия – концепция, история, емпирични факти и политически контекст;

 Въздействие на свободната търговията върху развитието, социалната и екологична среда, и равнопоставеността на половете.

 Алтер-глобализационното движение – какво и как се прави от НПО, участващи в алтер-глобализационното движение на глобално и европейски ниво.

 Глобалните търговски проблеми – състояние след министерската среща на СТО в Хонг Конг през 2005 и преговорите в Женева през 2006.

 Световната търговска организация – история, функции, преговори. Достъп до пазарите на не селскостопански стоки (NAMA), Генетично модифицирани организми, Споразумения за икономическо партньорство и други регионални търговски споразумения, Търговия на услугите и селскостопанските продукти.

 Общи споразумения относно търговията на услуги и Директивата “Болкенщайн”.

Освен пленарните презентации и дискусии се проведоха и тематични семинари относно местните и глобалните алтернативи, на които се обсъждаха алтернативите на свободната търговия, корпоративната обществена отговорност, международните инструменти за регулация и икономическата глобализация.

Заключителната част на семинара беше посветена на политиката на икономическа глобализация в ЦИЕ и възможностите за изграждане на капацитет и сътрудничество; сравнение между страните от Европа на 15-те и новоприетите членки на ЕС; механизмите на регионалното и европейско сътрудничество в контекста на съществуващия капацитет и проблемите, които трябва да се решават в бъдеще.

За повече информация посетете www.glopolis.org или пишете до gert@mbox.contact.bg

Офисът на ф-я ДОИТ ще бъде отворен във вторник 30 май от 13 до 15 ч. за представители на българската платформа ODA за предоставяне на повече информация за събитието.