Засилване на общественото доверие и изисквания към съдебната система в България чрез подобряване на познанията на младежите за работата на съда

С финансовата подкрепа на USAID
четвъртък 15ти декември 2005
article translations English, français

Младежите – ученици от горните класове в гимназията, които скоро ще станат пълнолетни и ще завършат училище представляват възрастовата група, която е най-силно изложена на въздействието на различни социални, образователни и политически фактори. Намирайки се на прага на независимия живот те се нуждаят от формиране и осмисляне на нагласите си към важните държавни институции.

Съдебната система и самият съд са сред институциите, които се възприемат и към които се подхожда с известни задръжки и страх, а в същото време те са сред най-критикуваните в общественото пространство.

Проектът дава възможност за придобиване на основни знания относно структурата и функционирането на съда, както и по-дълбоко разбиране на двата нови закона – Закона за защита срещу дискриминацията и Закона за защита срещу домашното насилие.

В рамките на проекта се предвижда разработване и прилагане на учебна програма, която ще осигури придобиването на основна правна грамотност от страна на учениците от гимназиалния курс и ще запознае избрани групи от тях със структурата и работата на съда.

Програмата обхваща следните основни теми:

- Организация на съдебната система в България. Подведомственост и подсъдност.

- Извънсъдебни способи за разрешаване на спорове

- Въведение в темата за правата на човека

- Организация, структура и правомощия на Съда на Европейските общности в Люксембург, Европейски съд по правата на човека в Страсбург, Комитета по правата на човека към ООН.

- Отношение между актовете на нашите съдилища и международните съдилища.

- Гаранции за компетентност, независимост и безпристрастност на съда

- Основни действащи лица в съдебните производства. Основни права на страните в различните видове съдебни производства.

- Право на защита и право на безплатна правна помощ.

- Въведение в темата за насилието спрямо жените и децата - предпоставки за възникването на насилието. Правна регламентация, определение и видове насилие

- Домашното насилие – определение и форми на проявление. Приложно поле и основни процедурни аспекти на Закона за защита срещу домашното насилие.

- Приложно поле и основни процедурни аспекти на Закона за защита срещу дискриминацията

В края на проекта се очаква интересът на училищните ръководства към подобни инициативи да нарасне и те активно да търсят сътрудничество за прилагане на подобни програми в рамките на гражданското образование.

Очаква се също доверието на младежите в системата на правосъдието да нарасне и те да бъдат по-добре подготвени за новата действителност и изискванията, свързани със задълженията по Закона за защита срещу дискриминацията и закона за защита срещу домашното насилие и по-общо правната среда на ЕС, както и за заемане на активни граждански позиции.

Основната целева група на проекта са младежите на възраст от 16 до 18 години, момичета и момчета от всички етнически групи без дискриминация по какъвто и да е признак.