Превенция на трафика и сексуалната експлоатация на деца

Обучение по метода "връстници обучават връстници" за деца, живеещи в социални домове в райони с висок риск от трафик за целите на сексуалната експлоатация
сряда 15ти юни 2005
article translations English, français

Проектът се финансира от

В България много деца без родители или изоставени от родителите си живеят в социални домове (ДОВДЛРГ).

Около 30% от тези деца нямат никакви контакти със семействата си и не напускат домовете, а останалите 70% имат епизодични контакти с родителите си по време на лятната ваканция или посещение от страна на родителите в домовете.

Тези деца представляват голяма уязвима група и са изложени на риска да бъдат въвлечени във вредни дейности, близки до робството в резултат на ограничените възможности за истинска социализация и професионална реализация.

По много причини децата, живеещи в социалните институции са особено изложени на риска от трафик за целите както на сексуалната, така и на друг тип експлоатация.

Децата са особено чувствителни по отношение на хората, идващи от вън и се доверяват главно на своите приятели, съквартиранти или на деца на същата възраст или с подобен житейски опит. Ето защо програмите за превенция, които се изпълняват по метода "връстници обучават връстници" са особено ефективни.

Целите на този проект са да объдат обучени обучители на връстници, които по-нататък ще участват в провеждането на програми за превенция на сексуалната експлоатация и трафика на деца, и да се повиши чувствителността и капацитета на децата от специфичните уязвими групи да се защитават от насилието, трафика и сексуалната и друг тип експлоатация.

Основни дейности

- Организиране на едноседмичен учебен лагер за 25 деца от различни социални домове (ДОВДЛРГ)
- Подготовка на група от обучители на връстници, живеещи в тези институции, които ще работят в бъдеще със своите връстници - деца, оставащи да живеят в домовете.
- Подготовка на наръчници с информация, съобразена с възрастта на децата за целите на превенцията на насилието, сексуалната експлоатация и трафика и другите най-тежки форми на експлоатация на децата.

Целеви групи

- Децата от социалните домове (ДОВДЛРГ)
- Възпитателите и психолозите от съответните институции