Инициативи за превенция и борба с домашното насилие спрямо жените

вторник 5ти април 2005
article translations français, English

Проектът се финансира от Европейската комисия

Водеща организация:

Общи цели на проекта

 Да подобри ефикасността на обгрижването на жените жертви или потенциални жертви на домашно насилие чрез информационна кампания и подходяща подготовка на професионалистите.

 Да изведе на преден план домашното насилие спрямо жените в неговата цялост, както и насилието спрямо членовете от семейството по-общо.

 Да повиши чувствителността към проблема на потенциалните насилници.

Оперативни цели на проекта:

 Да определи въздействието на европейската политика в областта на равните възможности на жените и мъжете по отношение на опознаването, изслушването и колективното обгрижване на жените-жертви на домашно насилие.

 Да открие механизмите, които пречат на мултидисциплинарния подход при справяне със ситуации на домашно насилие.

 Да създаде аудиовизуално средство, което да служи за информация и обучение, на базата на разглеждане на ситуации на домашно насилие, използвайки вече взетите решения и тяхното осъвършенстване.

 Да информира и предостави подходящо обучение на професионалистите, които участват в реинтеграцията на жертвите. Да разпространи тази проблематика чрез визулизирането й.

 Да ускори и разшири работата в партньорство чрез провеждане на семинари за оценка и обмяна на професионален опит, с цел да се създаде мултидисциплинарен екип за подкрепа на жените жертви на домашно насилие.

 Да насърчи превенцията чрез включване в проекта на жени, които страдат в момента или са преживели в миналото домашно насилие.

 Да разпространи средствата, създадени чрез обединяване на опита и уменията на участниците в аудио-визуално помагало, учебни програми, обмяна и усвояване на добри практики.

Целеви групи:

Основната целева група и бенефициент на дейностите по проекта са жените, жертви на домашно насилие. Проектът е насочен също към следните професионалисти: социални работници, служби по реинтеграция, лекари, юристи и полицаи, педагогически персонал от всички категории, включително персонал на детски заведения. Те са преки бенефициенти, тъй като участват в изработването на учебните помагала и в тяхното първоначално тестване. Мъжете, които упражняват насилие или потенциално биха могли да упражняват такова също са една от целевите групи на проекта.

Френски партньори
 Fédération Nationale Solidarité Femmes - Париж

 L’équipe Simone – Université de Toulouse le Mirail, Тулуза

 Université Paul Sabatier, Тулуза

 Institut Saint- Simon, Тулуза

 SOS Femmes Marseille, Тулуза

Международни партньори
 GERT, България

 Offener Kanal Dessau, Германия

 BIG.e.V, Германия

 Esece servicios integrales SL, Испания