Световната женска харта за човечеството

понеделник 4ти април 2005 Живка Маринова
article translations français, English

Преамбюл

Ние жените сме извървели дълъг път, за да изобличим потисничеството, което понасяме като жени и призовем за прекратяване на господството, експлоатацията, самоизтъкването, необузданото желание за печалба, пораждащи несправедливост, война, завоевания и насилие. Нашите феминистки борби и тези на нашите майки във всеки континент са изковали нови свободи за нас, нашите дъщери и синове, и за всички млади момичета и момчета, които ще обиколят света след нас.

Ние строим свят, където разнообразието е предимство, а индивидуалността и колективността са източник на богатство, където за диалога няма пречки, а думите, песните и мечтите разцъфтяват. В този свят човешките личности са най-ценното богатство. В този свят царува равноправието, свободата, солидарността, справедливостта и мирът. Ние имаме сили да създадем този свят.

Ние представляваме повече от половината човечество. Ние даваме живот, работим, обичаме, създаваме, борим се и се веселим. Понастоящем ние осигуряваме повечето от най-важните дейности необходими за живота и оцеляването на човешкия род. Но нашето място в обществото продължава да бъде подценявано.

Световният марш на жените, от който ние сме част, разглежда патриархата като система, потискаща жените, а капитализма като система, която дава възможност малцинството да експлоатира огромното мнозинство жени и мъже.

Тези системи се подсилват една друга. Те се преплитат и сливат с расизма, сексизма, човеконенавистничеството, ксенофобията, хомофобията, колониализма, империализма, робството и принудителния труд. Те раждат разнообразни форми на фундаментализъм и интегризъм, които пречат на жените и мъжете да бъдат свободни. Те създават бедност и изключване, нарушават правата на човека, особено правата на жените и излагат на опасност човечеството и планетата. Ние отхвърляме този свят!

Ние предлагаме да съградим друг свят, където експлоатацията, потисничеството, нетолерантността и изключването повече няма да съществуват, и където общността, разнообразието, правата и свободите на всеки ще бъдат зачитани. Тази харта се основава на ценности като равенството, свободата, солидарността, справедливостта и мира.

РАВЕНСТВО

Твърдение 1. Всички човешки същества и народи са равни във всички области и всички общества. Те имат равен достъп до богатствата, до земя, достойна работа, средства за производство, здравословни жилища, качествено образование, професионално обучение, справедливост, здравословна и достатъчна храна, до услугите за опазване на физическото и душевно здраве, до сигурност на стари години, здравословна околна среда, собственост, политически и управленски функции, енергия, питейна вода, чист въздух, средства за транспорт, технически знания и умения, информация, средства за комуникация, развлечение, култура, почивка и плодовете на научния прогрес и новите технологии.

Твърдение 2. Никое човешко поведение или условие на живот не оправдава дискриминацията.

Твърдение 3. Нито един обичай, традиция, религия, идеология, икономическа система или политика, не оправдава подценяването на човека и не разрешава действия, поставящи под съмнение човешкото достойнство и физическия и психологически интегритет на човека.

Твърдение 4. Жените са пълноценни граждани, преди да станат спътнички, приятелки, съпруги, майки и работнички.

Твърдение 5. Всички неплатени, т. нар. женски задачи, които осигуряват живота и устойчивостта на обществото (домакинския труд, образование, грижа за деца и близки и т.н.) са икономически дейности, които допринасят за създаването на богатства и трябва да бъдат оценени и поделени.

Твърдение 6. Търговският обмен между държавите е равноправен и не вреди на развитието на хората.

Твърдение 7. Всеки човек има достъп до работа със справедливо заплащане, при безопасни и хигиенични условия, която му позволява да живее с достойнство.

СВОБОДА Твърдение 1. Всички човешки същества живеят свободни от всякаква форма на насилие. Никой човек не може да бъде собственост на друг човек. Никой не може да бъде държан в робство, принуждаван да се жени, заставян да извършва принудителен труд, трафикиран или сексуално експлоатиран.

Твърдение 2. Всички хора се радват на колективна и индивидуална свобода, която гарантира тяхното достойнство, по-специално свободата на мисълта, на съвестта, свободата да изповядват своята религия или убеждения, свободата на изразяване и собствено мнение, изразяването на сексуалността по свободен и отговорен начин и избора на човек, с когото да споделят живота си, свободата да гласуват, да бъдат избирани да участват в политическия живот, свободата да се сдружават, срещат, обединяват и демонстрират, свободата да избират къде да живеят и да определят своята националност и граждански статут, свободата да учат, каквото пожелаят и да избират професия, която да упражняват; свободата да пътуват и да разполагат със себе си и своята собственост; свободата да избират езика на комуникация, като уважават езиците на малцинствата и избора на обществото относно говоримия език вкъщи и на работното място, да се информират, да учат, да дискутират и да имат достъп до информационните технологии.

Твърдение 3. Свободите се упражняват с толерантност и зачитане на мнението на другите в рамка, демократично определена от обществото. Те включват отговорности и задължения към общността.

Твърдение 4. Жените са свободни да взимат решения относно своето тяло, фертилност и сексуалност. Те избират дали да имат деца.

Твърдение 5. Демокрацията може да се упражнява само ако има свобода и равноправие.

СОЛИДАРНОСТ

Твърдение 1. Международната солидарност между хората и народите се осъществява свободно без манипулация и влияние.

Твърдение 2. Всички хора са взаимнозависими. Те споделят отговорността и волята си да живеят заедно и създават общество, което е щедро, справедливо и социално, базирано на човешките права, общество свободно от потисничество, изключване, дискриминация, нетолерантност и насилие.

Твърдение 3. Природните ресурси, стоки и услуги, необходими на всеки човек да живее са качествени обществени стоки и услуги, до които всеки индивид има равен и справедлив достъп.

Твърдение 4. Природните ресурси се управляват от народите, които живеят на дадена територия по начин, който не вреди на околната среда и не пречи на нейното опазване и устойчиво развитие.

Твърдение 5. Икономиката на обществото служи на жените и мъжете, които са част от него. Тя се основава на производство и размяна на социално полезни богатства между всички хора, като с предимство се задоволяват колективните нужди, премахвайки бедността и несигурността и осигуряват баланс на колективните и лични интереси. Тя осигурява суверенитет по отношение на прехранването. Противопоставя се на прекомерното търсене на печалби, вредящо на обществото и личното натрупване на средства за производство, богатство, капитали, земя и управленска сила от разни групи хора или отделни лица.

Твърдение 6. Приносът на всеки човек в обществото се признава и прокарва пътя на социалните права, независимо от службата, която заема този човек.

Твърдение 7. Генетичните модификации се контролират. Няма патенти върху живите организми и човешкия геном. Човешкото клониране е забранено.

СПРАВЕДЛИВОСТ

Твърдение1. Всички човешки същества, независимо от тяхната родина, националност и място на пребиваване, се считат за пълноправни граждани, ползващи се от равнопоставени човешки права (социални, икономически, политически, обществени, културни, сексуални, репродуктивни права и правото на здравословна околната среда), по справедлив и демократичен начин.

Твърдение 2. Социалната справедливост се основава на разумното преразпределение на богатствата, което премахва бедността, ограничава забогатяването и осигурява задоволяване на основните нужди за живот и за подобряване благосъстоянието на всички хора.

Твърдение 3. Физическата и морална цялост на всеки човек са защитени. Изтезанието и унизителното третиране са забранени. Сексуално насилие, изнасилванията, осакатяване на гениталии, насилието срещу жените, трафикиране за нуждите на секс индустрията и трафикирането на човешки същества изобщо се считат за престъпления срещу личността и престъпления срещу човечеството.

Твърдение 4. Създадена е съдебна система, която е достъпна, равнопоставена, ефикасна и независима.

Твърдение 5. Всеки човек се ползва от социална защита, която гарантира на всички достъп до храна, грижи, прилично жилище, образование, информация и сигурност в старините. Всеки има достатъчни доходи да живее достойно.

Твърдение 6. Здравеопазването и социалните грижи са обществени, достъпни, качествени и безплатни, което включва всякакъв вид лечение на всички епидемии, и особено СПИН.

МИР

Твърдение 1. Всички човешки същества живеят в един мирен свят. Мирът е резултат от равенството между жените и мъжете, социалното равенство, икономическото, политическо, правно и културно равенство. Спазването на правата, и изкореняването на бедността, които осигуряват на всички хора да живеят достойно и свободно без насилие, да имат работа, достатъчно средства за прехрана, живот, облекло и образование, защитени в старините и имащи достъп до необходимите грижи.

Твърдение 2. Толерантността, диалогът и уважението към различията представлявате основите на мира.

Твърдение 3. Всички форми на господство, експлоатация и изключване от страна на един човек по отношение на друг, една група над друга, малцинство над мнозинство, на мнозинство над малцинство, на една нация над друга са изключени.

Твърдение 4. Всички човешки същества имат правото да живеят в свят без война и военни конфликти, без чужда окупация и военни бази. Никой няма правото да решава живота и смъртта на отделните хора и народите.

Твърдение 5. Никой обичай, традиция, идеология, религия, политическа или икономическа система не оправдава използването на насилие.

Твърдение 6. Въоръжените и невъоръжени конфликти между държави, общества и народи се уреждат чрез преговори, които водят до мирни, справедливи и честни решения на национално, регионално и международно равнища.

ПРИЗИВ

Тази Световна женска харта за човечеството призовава жените и мъжете и всички потиснати хора и групи на планетата, индивидуално или колективно да покажат своята сила да преобразят света и радикално да променят социалните структури с оглед развитие на взаимоотношения, основани на равноправие, мир, свобода, солидарност и справедливост. Призоваваме всички социални движения и сили да предприемат действия, така че ценностите, подкрепени в тази Харта, ефективно да могат да бъдат достигнати и хората, които взимат политически решения, да приемат мерки за тяхното незабавно изпълнение. Тази харта призовава към действия за промяна на света. Нуждата е спешна.

Никои възгледи от тази Харта не могат да бъдат тълкувани и използвани да изразят мнения или да ръководят дейности, които да противоречат на духа на Хартата. Ценностите, защитени в нея, формират едно цяло. Те са с еднаква важност, взаимнозависими и неотделими и реда, в който са написани в Хартата, не е определящ.