Ролята на новите информационни технологии за разширяване възможностите за реализация на жените на пазара на труда

Опита на неправителствените организации, Живка Маринова
четвъртък 30ти декември 2004
article translations English, français

Аз съм българка и представлявам малка неправителствена организация – фондация “Джендър образование, изследвания и технологии”, но на този форум съм горда, че мога да бъда представител на източна Европа. Жените в моята страна и в нашия регион са високо образовани и имат традиционно високо участие на трудовия пазар.

Постепенно обаче положението се променя и докладите на Световната банка сочат, че това е единственият регион в света, където през последното десетилетие трудовата активност на жените намалява. Потенциалът и способностите на високообразованите жени остава неизползван и вместо те да допринасят за икономическия ръст на страната, те се присъединяват към групата работници, които са се отказали изобщо да търсят работа.

На този форум проблемът за разширяване на участието на жените в използването на новите технологии беше определен като “зараждащ се проблем”. Според мен обаче това по-скоро е проблем, който едва сега получава гласно признание.

Новите технологии и по-специално информационните и комуникационни технологии предлагат огромни възможности за осъществяване на правата на жените, за премахване на бедността, за превъзмогване на изолацията на жените, така че гласът им да бъде чут и да се направи реална стъпка към постигане на равнопоставеността на половете. Този потенциал може да се реализира единствено ако всички фактори, които допринасят за съществуващата разлика в достъпа до технологичния напредък на двата пола бъдат признати и премахнати.

Живеем в информационно общество, където всички жени и мъже трябва да имат право на достъп и ефективно използване на информацията и знанията, от които имат нужда, за да решат проблемите на развитието си. Но едно е правото, а друго е неговото реално прилагане.

Уменията за използване на информационните и комуникационни технологии се превръщат в необходимост за оцеляване, а жените се нуждаят критично от по-голям достъп и използване на тези технологии за да се интегрират към икономиката, основаваща се на знанието.

Фактите в това отношение са красноречиви:

  • Момичетата са малка част от децата, използващи Интернет;
  • Много млади жени са изгубили интереса към техническото образование – по-малко от 20% се записват в инженерни специалности. Това не е естествен избор, а стереотип, който упорито оцелява и лишава жените от възможности, които изглеждат толкова естествени за мъжете;
  • Държавните програми за преквалификация и реинтеграция към трудовия пазар, насочени към жените рядко са ориентирани към усвояване на умения, свързани с новите технологии. Всъщност в България има само една такава програма.
  • У нас не съществуват общински комуникационни центрове, а понятия като електронна търговия все още звучат чуждо и странно за повечето жени.

Ето защо инициативите на неправителствените организации, насърчаващи жените да използват информационните и комуникационни технологии и да ги усвояват, за да могат техните икономически инициативи да получат повече гласност и изява са толкова важни. Натам сме насочили своите сили и ентусиазъм.

Фондация ДОИТ се опитва да повиши интереса и чувствителността на момичетата и жените по отношение на ползата от новите информационни и комуникационни технологии, да открие завесата пред жените, които могат да обменят опит, продукти и надежди, за да станат независими от световните търговски споразумения и транснационалните компании, които задушават малките инициативи.

Ние участваме в международен проект, по идея на феминистката мрежа “Пенелопите”, който има за цел да даде в ръцете на жените икономически алтернативи. Основната му дейност е обучение на жени, които са подели някаква новаторска икономическа инициатива да използват свободен софтуер за да създават собствени електронни страници, които да им дадат излаз извън ограничения семеен кръг, да могат да преодолеят пречките, да разширят иновативния ефект на дейността си като разчупят изолацията и обменят опита и знанията си с други като тях, в други държави и региони, като преодолеят технологичното разделение.

Запознаването и усвояването на новите технологии без съмнение ще увеличи възможностите на жените за реализация на трудовия пазар и тяхната гъвкавост и ще намали уязвимостта им по отношение на всякакви злоупотреби, като в същото време ще повиши самочувствието им.

Ето защо ние пледираме за повече възможности за обучение през целия живот за жените как да използват и приспособяват ефективно и безопасно информационните и комуникационни технологии.

Настояваме всяка жена и момиче да имат правото да общуват свободно в сигурни и безопасни он-лайн пространства.

Подчертаваме необходимостта да се направи така, че всички информационни и комуникационни инициативи, политики и програми да интегрират в себе си перспективата на равнопоставеността на половете и индикатори за тази равнопоставеност.

Наблягаме на необходимостта да се дадат възможности на жените от всички възрасти, не само на младите, да генерират, да притежават, разработват, използват и адаптират към своите нужди информационните и комуникационни технологии.

В същото време осъзнаваме отрицателните страни и рисковете, свързани с глобалната мрежа и факта, че тя може да разпространява унизителни и стереотипни образи на жените, които само вредят, но това не трябва да се използва за да се въвежда цензура или друг вид ограничаване на достъпа до информация. Точно обратното: знанията и уменията в областта на информационните и комуникационни технологии ще дадат нови сили и възможности на жените.

Това е бъдещето и ние не можем да си позволим да останем и да живеем в миналото.