Живка Маринова
article translations français, English

Фондация ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ (ДОИТ) е неправителствена нестопанска организация, действаща в обществена полза и съобразно с изискванията на международните закони, по които България е страна.

Мисия

Мисията на ф-я ДОИТ е да даде начало и да провежда независимо и/или в партньорство с други неправителствени организации дейности, насочени към постигане на равнопоставеност на половете, социална справедливост и равенство във всички сфери на живота, включително при достъпа до и предимствата на новите технологии.

Основни цели

- Да повиши чувствителността на обществото към необходимостта от разрушаване на дискриминационните стереотипите, свързани с пола, които водят до неравнопоставеност във всички нива на обществото;
- Да повиши толерантността в отношенията между половете и да постигне съзнателен отказ от насилие в тази сфера;
- Да постигне по-добро осъзнаване от широката публика и по-специално от страна на младото поколение на проблемите на репродуктивните права и здраве, световните тенденции в тази област, включително проблемите на СПИН и болести, предавани по полов път;
- Да повиши интереса на неправителствените организации, и по-специално но женските НПО към използването на новите информационни технологии в социелните дейности и практики;
- Да повиши съзнанието за необходимостта от подкрепа на създаването на мрежи за солидарна икономическа взаимопомощ сред женските групи и други групи в неравностойно положение;

Целеви групи

- жени
- младежи – момичета и момчета
- женски неправителствени организации

За постигане на поставените цели фондация ДОИТ провежда активна изследователска дейност, образователни и застъпнически програми, следвайки принципите на сътрудничество и партньорство с други неправителствени организации, ангажирани лица, академични среди, национални и международни програми, действащи в специфичните области.